Employee Benefits Update (Dutch Version)

by Alexander Beard, on Apr 18, 2017 3:12:04 PM

Pensioen

Stijging AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in 2022 naar 67 jaar en drie maanden

De pensioenrichtleeftijd wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar.

Reden voor deze stijgingen is de gestegen algemene levensverwachting.

In de loop van 2017 zullen de pensioenregelingen aangepast moeten worden op de nieuwe pensioenrichtleeftijd.

We nemen hiervoor contact met u op.

Gewijzigd staffelbesluit beschikbare premieregelingen

Op 20 januari 2017 is een gewijzigd Staffelbesluit gepubliceerd, met daarin de nieuwste fiscale premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. Het Staffelbesluit geldt vanaf 1 januari 2017.

Belangrijkste wijzigingen

De staffelpercentages zijn berekend op basis van recentere overlevingstafels. Daarom mag er (beperkt) meer premie worden ingelegd.

Hieronder staan de premiepercentages van de meest gehanteerde staffel, type 2. Deze staffel voorziet in opbouw van kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum.

Leeftijdsklasse 3% rekenrente

2017

3% rekenrente

2016

4% rekenrente 2017 4% rekenrente 2016
15-19 7,3% 7,2% 4,1% 4,1%
20-24 8,1% 8,0% 4,7% 4,4%
25-29 9,4% 9,3% 5,7% 5,7%
30-34 10,9% 10,8% 7,0% 6,9%
35-39 12,7% 12,5% 8,5% 8,4%
40-44 14,8% 14,6% 10,4% 10,2%
45-49 17,2% 17,0% 12,7% 12,5%
50-54 20,1% 19,8% 15,5% 15,4%
55-59 23,6% 23,3% 19,1% 18,9%
60-64 28,0% 27,7% 23,8% 23,6%
65-66 31,8% 31,5% 27,9% 27,7%

 

De nieuwe premiepercentages zijn gemiddeld circa 1% hoger dan de premiestaffels uit het Staffelbesluit 2014, zodat deelnemers in theorie iets meer pensioenpremie kunnen inleggen.

Daarnaast mogen verzekeraars ook eigen staffels hanteren gebaseerd op marktrente (bijvoorbeeld 2% of 2,5%). Hierdoor ontstaat er extra fiscale ruimte voor pensioenopbouw, die passend is bij de lage rente van dit moment.

Voor werkgevers die op dit moment de maximale fiscale staffel hanteren is het mogelijk om de aangepaste staffel toe te kennen.

Als niet de maximale staffel wordt gehanteerd kan de werknemer de mogelijkheid worden geboden om meer pensioen zelf bij te sparen.

In 2018 wordt de pensioenleeftijd gewijzigd naar 68 jaar, dit zal ook een aanpassing van de staffel met zich meebrengen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Arbeidsongeschiktheid

Transitievergoeding bij volledige arbeidsongeschiktheid

Vanuit de wet werk en zekerheid moet een transitievergoeding worden betaald aan de werknemer als een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever na minimaal 24 maanden wordt beëindigd.

Op het moment dat dit een duurzaam arbeidsongeschikte werknemer betreft die in de IVA komt, wordt dit door werkgevers als zeer onrechtvaardig beschouwd. De werkgever heeft immers al 104 weken loon doorbetaald en kosten gemaakt voor re-integratie. Bovendien is er geen sprake van een transitie naar een volgende baan.

Daarom wordt gewerkt aan een wijziging op de wet werk en zekerheid. Als deze wijziging wordt doorgevoerd kan een werkgever de uitgekeerde transitievergoeding of het toegekende bedrag uit de vaststellingsovereenkomst (tot maximaal de hoogte van de transitievergoeding) voor deze groep werknemers terugkrijgen van het UWV.

Dit wordt met terugwerkende kracht vergoed vanaf de ingangsdatum van de wet werk en zekerheid (1 juli 2015).

Natuurlijk moet het UWV dit geld ook ergens vandaan halen, dus de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds zal wel stijgen.

Het is afwachten of deze wijziging inderdaad doorgaat (na de verkiezingen). We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overige informatie

Ketensysteem 3x2x6

Vanuit de wet werk en zekerheid geldt op dit moment de volgende ketenbepaling voor flexibele contracten:

Er mogen maximaal 3 tijdelijke contracten worden afgesloten in een periode van 2 jaar (24 maanden) en bij onderbrekingen van 6 maanden of meer kan een nieuwe keten worden opgestart.

Verschillende branches lopen vast met dit ketensysteem. Denk aan invalleerkrachten op scholen, 1 dag invallen telt als 1 contract. En seizoensarbeiders, bijvoorbeeld op een camping, werken 8 maanden en zijn er dan nog geen 6 maanden uit als het nieuwe seizoen weer begint. Er zijn inmiddels al uitzonderingen voor deze branches opgenomen.

Daarom wordt bekeken of teruggekeerd kan worden naar het oude ketenssysteem van 3x3x3. 3 contracten in een periode van 3 jaar met een onderbreking van 3 maanden.

Het is afwachten of deze wijziging er inderdaad gaat komen (na de verkiezingen). We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwe arbowetgeving

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. De nieuwe Arbowet is gericht op betere preventie. Hiervoor wordt de betrokkenheid van werkgevers en medewerkers bij de arbodienstverlening vergroot. De positie van de preventiemedewerker wordt verstrekt, het medezeggenschapsorgaan krijgt een grotere rol bij het arbobeleid en de professionele ruimte van de bedrijfsarts wordt verder ingevuld via een basiscontract arbodienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Idere werknemer heeft direct toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken.
  • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening.
  • Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.
  • Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over rechten en plichten die ze aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners.

De nieuwe Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Lopende arbodienstverlenings-contracten blijven daarna nog een jaar ongewijzigd van kracht.

Click here to read this article in English.

Bram Bogaard
Managing Director: Europe - AB International Benefits B.V.

Topics:EmployeesPensions