top of page
Office-021_edited.jpg

Algemene voorwaarden:

Onlineservice voor klantrapportage

Belangrijke notitie:

TMet de Client Reporting Online Service heeft u toegang tot informatie over uw portefeuille of account en kunt u online taxaties bekijken. De beschikbare informatie moet echter alleen worden gezien als een hulpmiddel om u te helpen bij het volgen van uw belegging bij ons. Geen enkele informatie die via de Service is verkregen of daarin is opgenomen, mag worden beschouwd als financieel advies of als basis voor het nemen van een investeringsbeslissing. Als u overweegt wijzigingen aan te brengen in uw beleggingsportefeuille, raden wij u aan uw Financieel Adviseur te raadplegen. Daarnaast dient u bij ons na te gaan of de via de Dienst verkregen informatie volledig en actueel is. Om verschillende redenen buiten onze controle (en zoals hieronder uiteengezet), is de informatie die via de Service wordt verkregen mogelijk niet altijd up-to-date.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Het gebruik van deze site geeft aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, gebruik deze site dan niet.

 1. De Service biedt waarderingen van uw beleggingen en wordt normaal gesproken eenmaal per werkdag bijgewerkt. We kunnen de Service wijzigen door een bericht op het inlogscherm weer te geven en deze beëindigen met een opzegtermijn van 10 werkdagen.

 2. We verlenen u een persoonlijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Service onder deze Algemene voorwaarden. We kunnen weigeren een gebruiker te autoriseren zonder een reden op te geven en kunnen op dezelfde manier de autorisatie intrekken zonder een reden op te geven. Dit kan zijn omdat we vermoeden dat uw wachtwoord of gebruikers-ID door u of een andere persoon is misbruikt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid van uw wachtwoord en gebruikers-ID en voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van uw wachtwoord of gebruikers-ID, ongeacht of dit door u is geautoriseerd of niet.

 3. We zullen ons uiterste best doen om uw informatie privé en vertrouwelijk te houden en om u continue toegang tot de Service te bieden. Beide partijen erkennen dat er veiligheidsrisico's bestaan, aangezien geen van beide partijen directe controle over internet heeft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als informatie die via internet naar u wordt verzonden op enigerlei wijze wordt gewijzigd of aangevuld.

 4. De Dienst is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en mag alleen door u worden gedownload en bekeken of in gedrukte vorm worden afgedrukt, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. De Dienst mag niet op een netwerk beschikbaar worden gesteld of anderszins worden gereproduceerd, verzonden of in enig werk worden opgenomen, geheel of gedeeltelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan ons.

 5. Hoewel we alle redelijke vaardigheden en zorg zullen gebruiken bij het leveren van de Service en ervoor zorgen dat de Service te allen tijde beschikbaar is, erkent u dat de toegang ertoe mogelijk niet ononderbroken of foutloos is en onderhevig kan zijn aan vertragingen, bijvoorbeeld als als gevolg van het feit dat de Dienst wordt geleverd via het openbare internet.

 6. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de gegevens die via internet worden verstrekt, juist en tijdig zijn; u erkent echter dat er verschillende beperkingen kunnen bestaan. We vertrouwen in het bijzonder op derden (op een aantal manieren die in de loop van de tijd kunnen veranderen) voor prijsinformatie, investeringsgegevens, andere brongegevens en andere diensten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van informatie die door ons, onderaannemers of derden is verstrekt. U erkent dat de prijsinformatie voor sommige aandelen minder vaak wordt herzien dan voor andere, zodat wijzigingen in realtime mogelijk niet worden weerspiegeld in de verstrekte gegevens.

 7. We geven geen andere verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Service, inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, en alle verklaringen, voorwaarden, garanties, algemene voorwaarden, expliciet of impliciet door de wet, gemeenschappelijke wet of anderszins zijn uitgesloten.

 8. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve of gevolgverliezen of schade (inclusief claims van derden, winstderving, inkomsten of goodwill) geleden door u of een derde partij door welke oorzaak dan ook (inclusief dergelijk verlies of schade die u lijdt als gevolg van een actie van een derde partij) die is ontstaan in verband met de Dienst.

 9. U stemt ermee in ons te vrijwaren van alle gemaakte kosten, verliezen, claims en uitgaven, behalve wanneer deze zijn gemaakt als gevolg van onze nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude. Als u een trustee bent, is uw aansprakelijkheid, bij afwezigheid van fraude, van tijd tot tijd beperkt tot de activa van de trust.

 10. Alle uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid binnen deze Algemene Voorwaarden worden gedaan voor zover toegestaan door de wet.

 11. We kunnen uw toegang tot de Service onmiddellijk en zonder kennisgeving beëindigen als u een van deze Algemene voorwaarden schendt, als u niet langer een Account bij ons hebt, of als u de Overeenkomst met betrekking tot deze Algemene voorwaarden beëindigt, of we geven een kennisgeving aan u schriftelijk op de hoogte stellen van de beëindiging van de Service, waartoe wij om welke reden dan ook gerechtigd zijn.

 12. Onze vertraging of nalatigheid bij het afdwingen van de Algemene voorwaarden van de Service vormt geen verklaring van afstand door ons van rechten of rechtsmiddelen.

 13. Als u voorstelt om de Service te gebruiken vanaf een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u de Service rechtmatig mag gebruiken volgens de wetten die van toepassing zijn op die andere locatie.

 14. Elk van de verplichtingen en rechten onder deze overeenkomst moet worden beschouwd als afzonderlijke en scheidbare verplichtingen en/of rechten.

 15. Deze overeenkomst beschrijft de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen.

 16. Niemand die geen partij is bij de overeenkomst kan enige bepaling van de overeenkomst afdwingen. De partijen komen overeen dat de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 niet van toepassing is op deze overeenkomst of op enige overeenkomst of document die krachtens deze overeenkomst is aangegaan.

 17. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Engelse recht en is onderworpen aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Deze overeenkomst wordt u in het Engels verstrekt en alle communicatie met u zal in het Engels zijn. Als u problemen of vragen heeft met betrekking tot de geleverde Service, neem dan contact met ons op via e-mail op hoadmin@abg.net of op het onderstaande adres.

  Maatschappelijke zetel: 14-16 Rossmore Business Village, Inward Way, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EY

  T: +44 (0) 151 346 5460
  F: +44 (0) 151 357 3545

  www.abg.net

  Geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority 22556

bottom of page